Microsoft обучениe и професионални IT консултации за всеки бизнес

Проект „Подобряване на производствения капацитет в „ИТРЕНИНГ“ ООД“

Информация за сключен АДПБФП № BG16RFOP002-2.040-0632-С01 за изпълнение на Проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „ИТренинг“ ООД“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

19.03.2021 г.

„ИТРЕНИНГ“ ООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0632-С01 за изпълнение на Проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „ИТренинг“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 227 500.00 лв., от които 135362.50 лв. европейско и 23887.50 лв. национално съфинансиране.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„ИТренинг“ ООД е дружество, специализирано в предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии, планирането и проектирането на интегрирани компютърни системи, класифицирана като дейност с код J 62.02. Консултантска дейност по информационни технологии.

Основната цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на дружеството с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния му потенциал.

Проектът ще се реализира чрез изпълнение на Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидата /част 1, 2 и 3/,в рамките на която ще бъдат придобити следните дълготрайни нематериални активи и дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на проекта и водещи до подобряване на производствения капацитет:

 • Софтуер за автоматично наблюдение, извличане, анализ и визуализация на дистрибутирани софтуерни системи – 1 бр. и
 • сървър – 4 бр.

Посредством проектната реализация ще се преодолеят успешно пречките пред конкурентоспособното развитие на дружеството и пред експортната му активност и потенциал, породени от следните фактори:

 • използване на стари технологии и оборудване за осъществяване на производствени процеси;
 • високи производствени разходи и необходимост от оптимизация на производствените вериги;
 • липса на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на
  търсене;
 • по-ниско качество на предоставяните услуги.

Реализираните инвестиции ще доведат пряко до подобряване на производствения капацитет чрез: подобряване на производствените процеси, в т.ч. постигане на по-висока производителност и увеличаване обема на предоставените услуги; намаляване на производствените разходи; подобряване на предлаганите продукти-услуги.

В резултат на изложеното ще се постигне основната цел на проекта, кореспондираща пряко на целта на процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП.

 

ЦЕЛИ:

Основната (обща) цел на настоящия проект е:

 • Да се подобри производственият капацитет на дружеството с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал.

Специфичните цели (СЦ) на проекта, водещи до постигане на неговата основна (обща) цел, са:

 • СЦ 1: Да се подобрят производствените процеси, в т.ч. да се постигне по-висока производителност и да се увеличи обемът на предоставяните услуги с оглед удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки за разширяване на пазарните позиции и засилване на експортния потенциал на дружеството;
 • СЦ 2: Да се оптимизират производствените разходи и производственият процес с оглед осигуряване на устойчиво и конкурентоспособно развитие на дружеството в условията на динамична пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара;
 • СЦ 3: Да се подобрят предлаганите продукти – услуги и тяхното качество с оглед пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания на националния и външните пазари.

 

РЕЗУЛТАТИ:

Резултати от изпълнение на Дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидата /част 1, 2 и 3/:

Реализацията на проекта ще доведе до постигане на следните конкретни количествено-измерими резултати, свързани с подобряване на производствения капацитет, повишаване конкурентоспособността и осигуряващи по-успешното присъствие на Кандидата, както на националния, така и на външните пазари чрез:

1. Увеличаване обема на предоставените услуги в следствие постигане на по-висока производителност: чрез повишаване производствения капацитет на кандидата в следствие автоматизацията на процесите по наблюдение, събиране, анализ и визуализация на информация за оперативната работоспособност и бързодействие на всички компоненти, от които се състои всяка съвременна ДСС и съществено съкращаване на времето, необходимо за предоставяне на единица услуга.

2. Оптимизиране на производствения процес-посредством автоматизация на процесите; свеждане до минимум на човешкия фактор и свързаните с него рискове; елиминиране на риска от спиране на производствения процес поради аварии и неизправност на наличното хардуерно оборудване.

3. Намаляване на производствените разходи:

– намаляване разходите за суровини, материали и външни услуги с 53.52% средно за години N+1 и N+2 спрямо прогнозите за разходите в хипотеза без проект. Ефектът ще бъде налице в следствие свеждане до минимум на рисковете пред ефективността на производствения процес, породен от човешкия фактор; осигуряване на програмни и технологични предпоставки за съществено по-кратки производствени времена, в т.ч. в следствие на автоматизацията на процесите; свеждане до минимум необходимостта от външни услуги за целите на предоставяне на услугите в срок.

– намаляване разходите за персонал средно с 33.33 % за N+1 и N+2 спрямо прогнозните разходи без проект. Ефектът ще бъде налице в следствие на съвременните ДМА и ДНА, за работата с които не е необходима висока степен на квалификация на служителя в следствие на високата степен на автоматизация на процеса, свеждаща до минимум човешкия фактор.

4. Подобряване на предлаганите услуги – от гледна точка предоставяне на услугите в кратък срок; постигане на гарантирани достоверност, качество и коректност на анализа, в т.ч. превенция достигането на критични стойности във функционирането на дистрибутираните софтуерни системи – обект на анализ и предоставяне на услугите. Изложеното ще резултира и в постигане на следните ефекти в следствие на успешната проектна реализация:

– Постигната вътрешна норма на възвращаемост: 15.2618%

– Нарастване на нетните приходи от продажби спрямо заявената обща стойност на проекта: с 31.87%

– Нарастване на производителността на предприятието с 45.20%

– Изменение на средните генерирани приходи от износ в следствие на инвестицията по проекта с 27.10%

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP002-2.040-0632 „Подобряване на производствения капацитет в „ИТРЕНИНГ“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Project № BG16RFOP002-2.040-0632 „Improvement of production capacity in „ITrainig“ Ltd.“, financed by the Operational Programme „Innovation and Competitiveness“, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИТРЕНИНГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”